Đăng ký gắn mới đồng hồ

KH thuộc thành phố Sơn La chọn đơn vị quản lý là thành phố Sơn La