Đăng ký gửi đơn thư

ĐƠN THƯ KHÁCH HÀNG
Quý khách hàng có thể gởi đơn thư thắc mắc về hóa đơn tiền nước (về lượng nước tiêu thụ, về việc tính tiền nước...). Đơn thư sẽ được giải quyết và phúc đáp theo thông tin đăng ký.
Quý khách vui lòng nhập Số hợp đồng gồm 11 ký số được in trên hóa đơn tiền nước
    
Mã khách hàng    Xác nhận