Tra cứu lịch ghi chỉ số nước

Thông tin tra cứu
(Nếu khách hàng chưa đăng ký số điện thoại đi kèm với số hợp đồng này, quý vị chỉ có thể nhập số hợp đồng̣ để tra cứu)
Ngày đọc Kỳ Đợt